Quen somos?

Distopía é un asociación sen ánimo de lucro que loita por poñer en acción os mecanismos necesarios para evitar a destrución do medio-ambiente e promover o acordo entre os grupos humanos en busca dun futuro colectivo o máis agradábel de vivir posíbel.

 Somos un conxunto de persoas que fomentamos un cambio local e global cara a unha sociedade respectuosa co medio ambiente, xusta e solidaria. Utilizamos a acción directa non violenta para atraer a atención pública cara os problemas globais do medio ambiente e impulsar as solucións necesarias para a nosa misión que é conservar a natureza, os seus hábitats e especies, e loitar contra as ameazas sobre a vida na Terra. Para alcanzar a nosa misión, traballamos con todas as nosas forzas, paixón e creatividade, en defensa da natureza e as persoas para ter un futuro verde e en paz.

Para cumprir a nosa misión non temos aliados nin adversarios permanentes. Promovemos o debate aberto e informado sobre as opcións ambientais da sociedade.

A que se dedica Distopía?

Para a loita pola conservación ecolóxica, a asociación tratará de realizar informes do estado real dos ecosistemas, os métodos produtivos humanos e as súas posibles adaptacións a procesos non contaminantes ou o máis limpas e sostibles posibles, así como crear foros de debate sobre as posibilidades medio-ambientais da especie humana, a nivel xeral, e de cada proceso da sociedade a nivel local, coa intención de xerar na sociedade, alternativas ecolóxicas aos usos e costume actuais.

Para a promoción de acordos entre grupos humanos, o método para utilizar por parte da asociación, fundamentarase na interconexión de persoas e colectivos para a formación dun tecido social baseado no apoio mutuo entre iguais, para axuntar forzas e buscar solucións produtivas, de consumo e de denuncia de problemáticas, así como a procura conxunta de solucións interdisciplinares que non condenen a uns para salvar a outros, incluíndo, por suposto, a promoción de modelos económicos baseados na produción e consumo locais, nos que prime a sustentabilidade das sociedades a longo prazo e non o interese cortoplacista.

Con que finalidade?

  • Protexer a biodiversidade en todas as súas formas.
  • Previr a contaminación e o abuso de océanos, terras, auga doce e aire.
  • Loita contra os malos tratos animais en calquera das súas formas: zoolóxicos, tauromaquia, circos, granxas industriais, caza, etc.
  • Promover a paz, a non violencia e o respecto do noso planeta e todo o que nel se contén
  • Fomentar unha alimentación sen uso da violencia…

Quen compoñen os órganos de xestión e organización de Distopía?

O órgano de xestión actual, componse de persoas de distintas procedencias políticas, con afinidades semellantes, pero sen dependencia de ningún dogma de pensamento concreto.

Neste aspecto, os conformantes do órgano de xestión da asociación, posúen aptitudes organizativas amplamente demostradas ao longo do tempo, sendo xestores e organizadores de asociacións, colectivos ou sindicatos.

Ningún dos participantes dos órganos de xestión ou de calquera outros órganos que se adopten na asociación, recibirá ningún tipo de pago ou remuneración económica monetaria ou en especies por parte da asociación, o que permitirá que o financiamento se destine, unha vez cubertos gastos, integramente á realización de actividades pensadas para os socios, para o desenvolvemento persoal dos individuos da nosa sociedade ou para a realización de actividades destinadas á concienciación e conservación medio-ambiental.

Que actividades desenvólvense en Distopía?

No futuro máis próximo, o máis axiña posible, en canto a situación pandémica permítao , a asociación dispoñerá dun local no que realizar as súas actividades.

Entre as devanditas actividades atoparanse o asesoramento legal en materia laboral, de relación coas administracións ou formativo, a celebración de eventos informativos ou de concienciación de problemáticas das asociacións e persoas colaboradoras, a celebración de cursos formativos de distinta índole ou a promoción da produción e consumo locais e sostibles de bens, así como a promoción das actividades artísticas, culturais ou lúdicas baseadas no respecto ao medio-ambiente e o ser humano, ou que fomenten visións alternativas do mudo e a sociedade.

De onde se obteñen os recursos de Distopía e a que tipo de actividades destinaranse devanditos recursos?

O financiamento obterase, principalmente, das cotas dos socios, o que non será óbice para a procura de financiamento para proxectos concretos, sendo a cota dos socios, a principal fonte de recursos económicos con carácter xeral.

Sen embrago, non todos os socios terán a obrigación de pagar as devanditas cotas, xa que esta obrigación podería supoñer un grave prexuízo económico para moitas persoas que, polo menos neste momento, teñen serias dificultades para subsistir.

Precisamente para esas persoas, realizaranse, sempre que se poida e a situación social aconsélleo, diversas actividades coa intervención dos propios beneficiados, como recollidas e repartición de alimentos e outros bens de primeira necesidade, doados por aquelas persoas con espírito solidario e en colaboración con entidades de carácter privado que desexan axudar a paliar a situación de desamparo que sofren moitos núcleos familiares.

Con todo, este non será o principal labor da asociación, tratándose dunha actividade conxuntural que, no caso de que a cobertura social alcance aos grupos poboacionais máis desprotexidos, deixará de practicarse.

Isto lémbranos que Distopía non é un banco de alimentos, non é unha sucursal da Igrexa nin é unha ONG de axuda aos máis necesitados, só é unha asociación con interese na promoción dun mundo máis solidario e xusto, para o que non renuncia a calquera que sexan os métodos para paliar situacións de extrema necesidade, pero non fundamenta, nin fundamentará a súa actividade na doazón ou repartición de insumos para o consumo humano, primando, sempre, a autogestión e autosuficiencia humana e non a subvención ou subsidio de persoas, que poden acabar por perpetuar a situación de precariedade, para o que se tratará, de forma prioritaria, de activar os mecanismos sociais da administración para que a citada situación de precariedade non se converta en sistémica.

Con todo, si se participará, sexa cal sexa a situación social e económica xeral, en recollida de pensos para protectoras, refuxios ou santuarios de animais, xa que adoitan estar infra-financiadas para a realización das súas actividades polas dificultades que supón dedicarse a algo que non produce beneficio económico directo nunha sociedade como a nosa na que os coidados de seres vivos e medio-ambiente non reciben a atención social e administrativa que merecen.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da súa navegación. Se continúas navegando aceptas o seu uso    Política de cookies
Privacidad